WAT DOET DE ADVOCAAT

Rechtsdomein Familie & Relatie Familie & RelatieFamilie & Relatie

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN houdt zich bezig met alle voorkomende werkzaamheden op het gebied van familierecht. Bij familierecht moet u denken aan: Echtscheiding, Alimentatie ( kinderalimentatie en partneralimentatie), Ouderschapsplan, Verdeling gemeenschap van goederen, Afwikkeling huwelijkse voorwaarden, Ontbinden samenlevingscontract, Ontbinden geregistreerd partnerschap, Scheiding van tafel en bed, Kind erkennen en ontkennen, Mentorschap, bewindvoering en curatele, Naam wijzigen, Ouderlijk gezag, Omgangsregeling / zorg- en contactregeling, Ondertoezichtstelling (OTS) of uithuisplaatsing (UHP) van kinderen, Vervangende toestemming (verhuizing).

Echtscheiding

Het proces van een echtscheiding begint met de mededeling van de ene partner jegens de andere partner dat hij/zij wil scheiden. Vervolgens is het van belang dat de partners de bijstand inroepen van een advocaat. De partners hebben hierbij de keuze om ieder te kiezen voor een eigen advocaat die hun persoonlijke belangen behartigt gedurende de echtscheiding. Zij kunnen er echter ook voor kiezen om de bijstand in te roepen van één gezamenlijke advocaat die niet alleen naar de persoonlijke belangen van partijen kijkt, maar ook de gezamenlijke belangen behartigt. MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN kan u in beide gevallen bijstaan.

Snel Samen Scheiden

Indien u in staat bent samen met uw echtgenoot afspraken te maken omtrent de echtscheiding is het mogelijk om op zeer korte termijn en tegen een laag tarief te scheiden. Deze snelle en goedkope echtscheiding is vooral bedoeld voor echtparen die een eenvoudige echtscheiding hebben en daardoor maar weinig juridische ondersteuning nodig hebben. Bij MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN kunt u hiervoor terecht en heeft u enkel en alleen te maken met een gespecialiseerde echtscheidingsadvocaat. Dit in tegenstelling tot veel instanties of personen die aanbieden uw echtscheiding snel af te wikkelen.

Ontbinding van een geregistreerd partnerschap

Een ontbinding van een geregistreerd partnerschap vereist de tussenkomst van een rechter, die de ontbinding uiteindelijk formeel uitspreekt. Voor het zover is, dienen partijen afspraken te maken. Hierbij kan worden gedacht aan afspraken over wie er voor de kinderen gaat zorgen, hoe de omgang met de kinderen plaats vindt, wie er in de echtelijke woning blijft wonen, de hoogte van de onderhoudsverplichting voor de toekomstige ex-partner (partneralimentatie) en de kinderen (kinderalimentatie), hoe de gezamenlijke bezittingen en schulden tussen partijen worden verdeeld.

Ouderschapsplan

Door het maken van een ouderschapsplan moeten ouders al in een vroeg stadium stil staan bij de gevolgen die de echtscheiding op hun kinderen zal hebben. Ook worden zij gedwongen na te denken op welke wijze zij hun taak als ouders willen invullen in de periode na de echtscheiding. Door duidelijke afspraken over de kinderen te maken worden problemen en conflicten in de toekomst voorkomen. Het uitgangspunt van het ouderschapsplan is dat ouders zich gezamenlijk verantwoordelijk (blijven) voelen voor de verzorging, opvoeding en ontwikkeling van hun kinderen, voor en na de scheiding.

Omgangsregeling

U bent als ouders vrij om te bepalen welke omgangsregeling u wenst, behoudens de situatie dat u geen overeenstemming kunt bereiken. U kunt dan MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN inschakelen om u te helpen. Wettelijk is alleen bepaald dàt er een recht op omgang is. De invulling hiervan wordt vrij gelaten. In beginsel hebben beide ouders evenveel rechten, echter in de praktijk blijkt de uitvoering van een omgangsregeling vaak om diverse redenen niet bij helfte verdeeld.

Ouderlijk gezag

In Nederland staan alle minderjarigen onder ouderlijk gezag. Dit betekent dat zij bepaalde beslissingen niet zelfstandig mogen nemen. Meestal oefenen de ouders samen het ouderlijk gezag uit. Maar ook één ouder of een derde kan ouderlijk gezag over een kind uitoefenen. De wet bepaalt wie het ouderlijk gezag over een kind (kunnen) hebben. Hiervoor gelden drie situaties: (a) De kinderen van gehuwde ouders en geregistreerde partners; (b) De kinderen van ongehuwde ouders en niet geregistreerde partners; en (c) De kinderen van gescheiden ouders of ouders waarvan het partnerschap ontbonden is.

Ondertoezichtstelling

Ondertoezichtstelling (OTS) is een maatregel waarbij het gezag over een kind of kinderen wordt beperkt. Een ondertoezichtstelling kan door de rechter worden uitgesproken wanneer er sprake is van een situatie waarin een minderjarige zodanig opgroeit, dat zijn redelijke of geestelijke belangen of zijn gezondheid ernstig worden bedreigd. Andere middelen ter afwending van deze bedreiging moeten dan hebben gefaald of, naar is te voorzien, zullen falen.

Uithuisplaatsing (UHP)

In de meeste gevallen blijft een kind tijdens de ondertoezichtstelling gewoon thuis wonen. De Raad voor de Kinderbescherming kan bij het eerste verzoek om een ondertoezichtstelling uit te spreken tevens verzoeken om uithuisplaatsing van het kind. Verder kan, als een kind reeds onder toezicht staat, Bureau Jeugdzorg de kinderrechter om toestemming vragen om het kind uit huis te plaatsen. Gedurende een uithuisplaatsing bepaalt de stichting of en op welke wijze u omgang mag hebben met uw kind.

Spoed uithuisplaatsing

In spoed situaties kan de Raad voor de Kinderbescherming de kinderrechter vragen om een voorlopige ondertoezichtstelling en spoed uithuisplaatsing. De kinderrechter kan dan met spoed, zonder dat de ouders zijn gehoord, een voorlopige ondertoezichtstelling en Uithuisplaatsing uitspreken. In de praktijk betekent dit dat er plotseling mensen bij u voor de deur staan die uw kind of uw kinderen komen ophalen. De kinderrechter zal u dan later uitnodigen voor een zitting, zodat u uw verhaal kunt doen. De rechtbank zal daarna beslissen of de ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing worden verlengd.

Partneralimentatie

De gewezen echtgenoot die na de echtscheiding niet voldoende inkomsten tot zijn levensonderhoud heeft en deze ook niet in redelijkheid kan verwerven, kan de rechter verzoeken hem of haar een uitkering tot levensonderhoud (partneralimentatie) toe te kennen ten laste van de andere voormalige echtgenoot. De partneralimentatie dient te worden berekend aan de hand van de behoefte van partijen en de draagkracht van partijen. De behoefte wordt vastgesteld aan de hand van het netto-inkomen van partijen gedurende de relatie minus de kosten van de kinderen. Als de behoefte van partijen is vastgesteld, dient aan de hand van een draagkrachtberekening te worden bepaald of er alimentatie dient te worden voldaan en wat de hoogte van de te betalen alimentatie is.

Kinderalimentatie

Kinderalimentatie wordt tegenwoordig de bijdrage in de kosten van opvoeding en levensonderhoud van de kinderen genoemd. Het betreft een bijdrage van de ene ouder aan de andere ouder voor de kosten van het kind. Vaak betekent dit in de praktijk dat de ouder waar de kinderen niet woonachtig zijn een bijdrage voldoet aan de andere ouder. De hoogte van de onderhoudsbijdrage is afhankelijk van de behoefte van het kind en de draagkracht van beide ouders.

Participatiewet en bijstandsverhaal

Als iemand onvoldoende financiële middelen heeft voor zijn of haar bestaan, kan deze persoon op grond van de Participatiewet in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als iemand zonder werk komt te zitten en geen recht (meer) heeft op een WW-uitkering. Een bijstandsuitkering kan worden aangevraagd bij de gemeente. Als de bijstandsgerechtigde een uitkering krijgt in de periode dat de ex-partner nog onderhoudsplichtig is voor de bijstandsgerechtigde of de minderjarige kinderen, kan de gemeente (een gedeelte van) de bijstandsuitkering verhalen op de ex-partner. Dit wordt dan ‘bijstandsverhaal’ genoemd. De ex-partner moet hiervoor natuurlijk wel voldoende financiële draagkracht hebben.