Wanneer bent u definitief gescheiden

Een rechtbank heeft wellicht uw echtscheiding uitgesproken, maar dat betekent nog niet automatisch dat u definitief gescheiden bent.

Inschrijving in de registers van de burgerlijke stand

De echtscheiding is pas definitief als de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand waar u getrouwd bent. In de regel zorgt de advocaat ervoor dat de benodigde stukken worden gestuurd aan de juiste gemeente. Indien u in het buitenland getrouwd bent, dient de echtscheidingsbeschikking te worden ingeschreven in de registers van de gemeente Den Haag. De datum waarop de ambtenaar van de burgerlijke stand de echtscheiding heeft ingeschreven is de datum waarop u gescheiden bent. De ambtenaar geeft in een brief aan op welke datum deze inschrijving heeft plaatsgevonden.

Vermelding op de huwelijksakte

Wanneer de ambtenaar van de burgerlijke stand de echtscheiding heeft ingeschreven, wordt dit vermeld op de huwelijksakte. U kunt deze akte mét de aantekening van echtscheiding altijd op vragen bij de gemeente waar het huwelijk is gesloten. De akte kan als bewijs dienen dat u gescheiden bent.


Vanaf wanneer is inschrijving mogelijk?

De inschrijving is mogelijk als de echtscheidingsbeschikking in kracht van gewijsde is gegaan. Met andere woorden, de echtscheidingsbeschikking moet onherroepelijk zijn geworden.

De echtscheidingsbeschikking gaat in beginsel pas  in kracht van gewijsde nadat de hoger beroepstermijn van drie maanden is verstreken zonder dat u en uw echtgenoot hoger beroep tegen de echtscheidingsbeschikking hebben ingesteld. Er mag overigens wél hoger beroep zijn ingesteld tegen de nevenvoorzieningen (bijvoorbeeld de partneralimentatie). Het gaat erom dat er geen hoger beroep is ingesteld tegen de beslissing van de rechtbank om de echtscheiding uit te spreken.


Na afloop van de termijn van drie maanden kan bij de rechtbank een verklaring van non-appèl worden opgevraagd. Dit is een verklaring waarin de rechtbank aangeeft dat er geen hoger beroep tegen de echtscheiding is ingesteld door één van de partijen. Deze verklaring wordt vervolgens samen met een verzoek tot inschrijving opgestuurd naar de juiste gemeente.


Als u deze drie maanden niet wilt afwachten, kan de inschrijving eerder worden gerealiseerd indien zowel u als uw echtgeno(o)t(e) een zogenaamde akte van berusting tekenen. Met deze akte geven u en uw echtgeno(o)t(e) aan dat u instemt met de beslissing van de rechtbank om de echtscheiding uit te spreken en dat u daartegen geen hoger beroep wenst in te stellen. De aktes van berusting worden vervolgens samen met een afschrift van de echtscheidingsbeschikking opgestuurd naar de juiste gemeente.

Uiterlijke datum van inschrijving

De wet bepaalt niet alleen vanaf wanneer de inschrijving van een echtscheidingsbeschikking mogelijk is, maar geeft ook een uiterlijke datum van inschrijving. De inschrijving dient namelijk te gebeuren binnen zes maanden nadat de echtscheidingsbeschikking in kracht van gewijsde is gegaan ofwel binnen negen maanden na de datum waarop die echtscheidingsbeschikking door de rechtbank is afgegeven.

Wat zijn de gevolgen van niet tijdige inschrijving?

Als de inschrijving van de echtscheidingsbeschikking niet tijdig heeft plaatsgevonden, verliest de echtscheidingsbeschikking haar kracht. Met andere woorden, het is dan alsof deze beschikking nooit is afgegeven. Het huwelijk is nog steeds in stand en de echtscheidingsprocedure zal opnieuw gevoerd moeten worden.


Share with:

Facebook | Twitter | Pinterest | Linkedin