WAT DOET DE ADVOCAAT

Rechtsdomein Familie & Relatie Familie & RelatieFamilie & Relatie

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN houdt zich bezig met alle voorkomende werkzaamheden op het gebied van familierecht. Bij familierecht moet u denken aan: Echtscheiding, Alimentatie ( kinderalimentatie en partneralimentatie), Ouderschapsplan, Verdeling gemeenschap van goederen, Afwikkeling huwelijkse voorwaarden, Ontbinden samenlevingscontract, Ontbinden geregistreerd partnerschap, Scheiding van tafel en bed, Kind erkennen en ontkennen, Mentorschap, bewindvoering en curatele, Naam wijzigen, Ouderlijk gezag, Omgangsregeling / zorg- en contactregeling, Ondertoezichtstelling (OTS) of uithuisplaatsing (UHP) van kinderen, Vervangende toestemming (verhuizing).

Echtscheiding

Het proces van een echtscheiding begint met de mededeling van de ene partner jegens de andere partner dat hij/zij wil scheiden. Vervolgens is het van belang dat de partners de bijstand inroepen van een advocaat. De partners hebben hierbij de keuze om ieder te kiezen voor een eigen advocaat die hun persoonlijke belangen behartigt gedurende de echtscheiding. Zij kunnen er echter ook voor kiezen om de bijstand in te roepen van één gezamenlijke advocaat die niet alleen naar de persoonlijke belangen van partijen kijkt, maar ook de gezamenlijke belangen behartigt. MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN kan u in beide gevallen bijstaan.

Lees verder
Snel Samen Scheiden

Indien u in staat bent samen met uw echtgenoot afspraken te maken omtrent de echtscheiding is het mogelijk om op zeer korte termijn en tegen een laag tarief te scheiden. Deze snelle en goedkope echtscheiding is vooral bedoeld voor echtparen die een eenvoudige echtscheiding hebben en daardoor maar weinig juridische ondersteuning nodig hebben. Bij MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN kunt u hiervoor terecht en heeft u enkel en alleen te maken met een gespecialiseerde echtscheidingsadvocaat. Dit in tegenstelling tot veel instanties of personen die aanbieden uw echtscheiding snel af te wikkelen. Let wel: alleen een advocaat is bevoegd om een echtscheidingsverzoek in te dienen bij de rechtbank!

Lees verder
Ontbinding van een geregistreerd partnerschap

Een ontbinding van een geregistreerd partnerschap vereist de tussenkomst van een rechter, die de ontbinding uiteindelijk formeel uitspreekt. Voor het zover is, dienen partijen afspraken te maken. Hierbij kan worden gedacht aan afspraken over wie er voor de kinderen gaat zorgen, hoe de omgang met de kinderen plaats vindt, wie er in de echtelijke woning blijft wonen, de hoogte van de onderhoudsverplichting voor de toekomstige ex-partner (partneralimentatie) en de kinderen (kinderalimentatie), hoe de gezamenlijke bezittingen en schulden tussen partijen worden verdeeld. Deze worden vastgelegd in een zogenoemd echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan. Hoe meer afspraken partijen onderling vastleggen voordat zij naar de rechter gaan, hoe eenvoudiger de ontbinding van het geregistreerd partnerschap kan worden afgewikkeld.

Lees verder
Ouderschapsplan

Op 1 maart 2009 is de ‘Wet Bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding’ in werking getreden. Met deze wet is het verplichte ouderschapsplan ingevoerd. In zo’n ouderschapsplan worden de belangrijkste afspraken tussen ouders over de minderjarige kinderen vastgelegd. Door het maken van een ouderschapsplan moeten ouders al in een vroeg stadium stil staan bij de gevolgen die de echtscheiding op hun kinderen zal hebben. Ook worden zij gedwongen na te denken op welke wijze zij hun taak als ouders willen invullen in de periode na de echtscheiding. Door duidelijke afspraken over de kinderen te maken worden problemen en conflicten in de toekomst voorkomen. Het uitgangspunt van het ouderschapsplan is dat ouders zich gezamenlijk verantwoordelijk (blijven) voelen voor de verzorging, opvoeding en ontwikkeling van hun kinderen, voor en na de scheiding.

Lees verder
Omgangsregeling

U bent als ouders vrij om te bepalen welke omgangsregeling u wenst, behoudens de situatie dat u geen overeenstemming kunt bereiken. U kunt dan MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN inschakelen om u te helpen. Wettelijk is alleen bepaald dàt er een recht op omgang is. De invulling hiervan wordt vrij gelaten. In beginsel hebben beide ouders evenveel rechten, echter in de praktijk blijkt de uitvoering van een omgangsregeling vaak om diverse redenen niet bij helfte verdeeld.

Lees verder
Ouderlijk gezag

In Nederland staan alle minderjarigen onder ouderlijk gezag. Dit betekent dat zij bepaalde beslissingen niet zelfstandig mogen nemen. Meestal oefenen de ouders samen het ouderlijk gezag uit. Maar ook één ouder of een derde kan ouderlijk gezag over een kind uitoefenen. De wet bepaalt wie het ouderlijk gezag over een kind (kunnen) hebben. Hiervoor gelden drie situaties: (a) De kinderen van gehuwde ouders en geregistreerde partners; (b) De kinderen van ongehuwde ouders en niet geregistreerde partners; en (c) De kinderen van gescheiden ouders of ouders waarvan het partnerschap ontbonden is.

Lees verder
Ondertoezichtstelling

Ondertoezichtstelling (OTS) is een maatregel waarbij het gezag over een kind of kinderen wordt beperkt. Een ondertoezichtstelling kan door de rechter worden uitgesproken wanneer er sprake is van een situatie waarin een minderjarige zodanig opgroeit, dat zijn redelijke of geestelijke belangen of zijn gezondheid ernstig worden bedreigd. Andere middelen ter afwending van deze bedreiging moeten dan hebben gefaald of, naar is te voorzien, zullen falen.

Lees verder
Uithuisplaatsing (UHP)

In de meeste gevallen blijft een kind tijdens de ondertoezichtstelling gewoon thuis wonen. De Raad voor de Kinderbescherming kan bij het eerste verzoek om een ondertoezichtstelling uit te spreken tevens verzoeken om uithuisplaatsing van het kind. Verder kan, als een kind reeds onder toezicht staat, Bureau Jeugdzorg de kinderrechter om toestemming vragen om het kind uit huis te plaatsen. Gedurende een uithuisplaatsing bepaalt de stichting of en op welke wijze u omgang mag hebben met uw kind.

Lees verder
Spoed uithuisplaatsing

In spoed situaties kan de Raad voor de Kinderbescherming de kinderrechter vragen om een voorlopige ondertoezichtstelling en spoed uithuisplaatsing. De kinderrechter kan dan met spoed, zonder dat de ouders zijn gehoord, een voorlopige ondertoezichtstelling en Uithuisplaatsing uitspreken. In de praktijk betekent dit dat er plotseling mensen bij u voor de deur staan die uw kind of uw kinderen komen ophalen. De kinderrechter zal u dan later uitnodigen voor een zitting, zodat u uw verhaal kunt doen. De rechtbank zal daarna beslissen of de ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing worden verlengd.

Lees verder
Partneralimentatie

De gewezen echtgenoot die na de echtscheiding niet voldoende inkomsten tot zijn levensonderhoud heeft en deze ook niet in redelijkheid kan verwerven, kan de rechter verzoeken hem of haar een uitkering tot levensonderhoud (partneralimentatie) toe te kennen ten laste van de andere voormalige echtgenoot. De partneralimentatie dient te worden berekend aan de hand van de behoefte van partijen en de draagkracht van partijen. De behoefte wordt vastgesteld aan de hand van het netto-inkomen van partijen gedurende de relatie minus de kosten van de kinderen. Als de behoefte van partijen is vastgesteld, dient aan de hand van een draagkrachtberekening te worden bepaald of er alimentatie dient te worden voldaan en wat de hoogte van de te betalen alimentatie is.

Lees verder
Kinderalimentatie

Kinderalimentatie wordt tegenwoordig de bijdrage in de kosten van opvoeding en levensonderhoud van de kinderen genoemd. Het betreft een bijdrage van de ene ouder aan de andere ouder voor de kosten van het kind. Vaak betekent dit in de praktijk dat de ouder waar de kinderen niet woonachtig zijn een bijdrage voldoet aan de andere ouder. De hoogte van de onderhoudsbijdrage is afhankelijk van de behoefte van het kind en de draagkracht van beide ouders.

Lees verder
Participatiewet en bijstandsverhaal

Als iemand onvoldoende financiële middelen heeft voor zijn of haar bestaan, kan deze persoon op grond van de Participatiewet in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als iemand zonder werk komt te zitten en geen recht (meer) heeft op een WW-uitkering. Een bijstandsuitkering kan worden aangevraagd bij de gemeente. Als de bijstandsgerechtigde een uitkering krijgt in de periode dat de ex-partner nog onderhoudsplichtig is voor de bijstandsgerechtigde of de minderjarige kinderen, kan de gemeente (een gedeelte van) de bijstandsuitkering verhalen op de ex-partner. Dit wordt dan ‘bijstandsverhaal’ genoemd. De ex-partner moet hiervoor natuurlijk wel voldoende financiële draagkracht hebben.

Lees verder
Huiselijk geweld

Huiselijk geweld is een vorm van geweld dat plaatsvindt in de privésfeer. Het wordt veelal gepleegd door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer, bijvoorbeeld een partner, een ouder of een kind. Daar er sprake is van een familiaire of affectieve relatie tussen dader en slachtoffer wordt deze vorm van geweld ook wel relationeel geweld genoemd. Een essentieel kenmerk van huiselijk geweld is dat er altijd sprake is van een machtsverschil tussen de dader en het slachtoffer.

Lees verder
Seksueel geweld

Aanranding, verkrachting, seksueel misbruik door hulpverleners, seksueel misbruik van kinderen, het zijn allemaal vormen van seksueel geweld. Seksueel geweld wordt soms gepleegd door onbekenden, maar nog veel vaker door bekenden, en vaak in afhankelijkheidsrelaties. Seksueel misbruik leidt over het algemeen tot ernstige schade: veel slachtoffers ontwikkelen ernstige psychische klachten, zoals angststoornissen; herbelevingen; of depressieve klachten.

Lees verder
Ongewenste omgangsvormen en seksuele intimidaties

De meeste mensen hebben er wel eens mee te maken gehad: ongewenste omgangsvormen op de opleiding of op het werk. Deze ongewenste omgangsvormen kunnen bestaan uit discriminerend of intimiderend gedrag, maar ook uit fysieke mishandelingen, pesten, negeren, belemmeren in de werkzaamheden, uitschelden, bedreigen, stalking, sociaal isoleren en roddelen. Dit gedrag kan komen van collega’s, leidinggevenden, docenten, leerlingen of cliënten. Ook seksuele intimidatie behoort tot de categorie ongewenst gedrag. Ongewenst lichamelijk contact, seksueel getinte opmerkingen en “grappen”, liefdesverklaringen, het ontvangen van pornografische email-berichten of ongewenste cadeautjes van een collega of leidinggevende.

Lees verder
Eerwraak

Vreest u voor eergerelateerd geweld (ook wel: eerwraak) van de kant van uw (ex-)partner en/of (schoon)familieleden. In de media zijn de laatste jaren enkele schrijnende eergerelateerde zaken belicht waarbij vrouwen (of meisjes) om het leven zijn gebracht door hun ex-partner of familie, omdat zij de eer van de familie zouden hebben geschonden. Eergerelateerd geweld is tevens gericht geweest tegen vrouwen die wegens huiselijk geweld waren ondergedoken, tegen vrouwen die weigerden om een gedwongen huwelijk aan te gaan of van wie bij de familie een vermoeden van onzedelijk gedrag bestond. Naar aanleiding van deze zaken is er zowel bij de politie en het Openbaar Ministerie als binnen de secties strafrecht van de rechtbanken meer aandacht gekomen voor deze problematiek.

Lees verder
OVER HET KANTOOR

VAN LEEUWEN LAW FIRM LAW FIRMLAW FIRM

VAN LEEUWEN LAW FIRM heeft zich op de kaart gezet als een multidisciplinair advocatenkantoor dat uitblinkt in klantgericht denken. Het verhaal van MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN is er een van kansen grijpen, doorzettingsvermogen, en bovenal, ondernemerschap. De advocaat staat voor integriteit, authenticiteit en consistentie. Zijn missie bestaat erin onderbouwde oplossingen te vinden vanuit zijn voortreffelijk juridisch inzicht én sterk zakelijk instinct. Zo overtreft hij uw verwachtingen, levert hij consistente resultaten en smeedt hij langdurige relaties met zijn cliënten.

Multidisciplinair en Multidimensionaal

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN stippelt met u uw parcours uit in het complexe kluwen van wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. Hij wijst u de weg en vergezelt u. De advocaat zet al zijn ervaring en expertise voor u in, creëert een duurzame meerwaarde en deelt vrij en openlijk al zijn kennis. En U? U gaat vooruit met de zekerheid dat over alles heel goed is nagedacht. De juridische context en noden veranderen voortdurend. Ze worden complexer en strategischer. Daarom is MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN multidisciplinair en werkt hij multidimensionaal. De advocaat koppelt zijn verschillende juridische specialismen aan elkaar om u met de kruisbestuiving de best mogelijke oplossing te bieden. Vanuit een sterke, eigen identiteit, gelooft hij absoluut in de samenwerking met andere (bedrijfseconomische) adviseurs om de cliënt de best mogelijke oplossingen te bieden.

Integriteit, Authenticiteit en consistentie

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN luistert naar wat écht belangrijk is en biedt praktisch en persoonlijk advies op maat in een voortdurend veranderende wereld. Dat vereist een verfrissende manier van denken, een diepgaand inzicht in nieuwe technologieën en voldoende bewezen ervaring. De advocaat gelooft dat opportuniteiten ontstaan waar kennis gedeeld wordt. MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN is klantgericht, speelt kort op de bal en spreekt eerlijk in een taal die u begrijpt. De advocaat creëert zin, geen onzin. Hij staat voor toegankelijkheid, een open cultuur en een pragmatische bullet point aanpak. De advocaat staat voor integriteit, authenticiteit en consistentie. Zijn missie bestaat erin onderbouwde oplossingen te vinden vanuit zijn voortreffelijk juridisch inzicht én sterk zakelijk instinct. Zo overtreft hij verwachtingen, levert hij consistente resultaten en smeedt hij langdurige relaties met zijn cliënten.

MVO

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN stelt zich zowel binnen als buiten het kantoor maatschappelijk verantwoord op. De advocaat gelooft dat het zijn verantwoordelijkheid is om de toekomst te helpen vormgeven op een wijze die tot duurzame economische, ecologische en sociale voordelen voor iedereen kan leiden. Zijn initiatieven op het gebied van zakelijke verantwoordelijkheid in zijn vakgebied zijn talrijk en gevarieerd, maar de advocaat poogt in al zijn activiteiten een gedrag te tonen dat consequent zijn zakelijke principes van gelijkheid, kwaliteit, eenheid en integriteit versterkt.

Pro Deo

VAN LEEUWEN LAW FIRM hecht er grote waarde aan om vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid pro bono-werkzaamheden te verrichten voor organisaties en personen die een maatschappelijk belang nastreven of ondersteunen. Hiermee wil het kantoor de toegang tot rechtsbijstand vergroten en haar kennis en expertise beschikbaar stellen voor organisaties en personen die niet de middelen hebben voor juridische bijstand.

Integriteit

Authenticiteit

Consistentie

Maak kennis met uw advocaat uw advocaatuw advocaat

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN biedt laagdrempelige rechtshulp aan op het gebied van strafrecht, arbeidsrecht, sociale zekerheidsrecht, familierecht en jeugdrecht. Gezinnen en particulieren die in aanraking komen met politie en justitie, ontslag, armoede, dakloosheid, echtscheiding en/of jeugdbescherming kunnen bij de advocaat terecht voor advies, begeleiding en waar nodig een juridische procedure. In zijn kantoor brengt hij zijn expertise en opgebouwde ervaring op verschillende rechtsterreinen samen, om zijn cliënten op een breed vlak te kunnen bijstaan. Hij denkt niet in hokjes en streeft naar oplossingen voor zijn cliënten waarbij hun rechten verzekerd zijn en zij verder kunnen met hun leven. Hij signaleert maatschappelijke knelpunten en draagt creatieve oplossingen aan, in samenwerking met onafhankelijke organisaties en deskundigen.

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN
VISIE EN WAARDEN

Doeltreffend & Doelgericht & Doelgericht& Doelgericht

Een doelgerichte aanpak voor een doeltreffend resultaat. Gedreven, persoonlijk, gespecialiseerd, snel, pragmatisch, en helder in de communicatie.

Gedreven

Passie voor het recht. Daar begint het, maar stopt het niet. MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN kijkt verder dan het juridische. Hij herkent zichzelf in de gedrevenheid die hem cliënteel kenmerkt.

Persoonlijk

Maatwerk, geen bandwerk. Iedere vraag of ieder probleem vereist een unieke aanpak. Bij MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN bent u geen nummer.

Gespecialiseerd

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN biedt expertise aan in verschillende rechtsdomeinen. Zijn expertise onderhoudt hij door voortdurend te investeren in kennismanagement

Snelheid

Tijd is kostbaar. Vaak komen juridische vragen of problemen onverwachts en ongelegen

Pragmatisch

Werkbare oplossingen, daar gaat het om. Oplossingen waarin u zich kan vinden. Conflictbeheersing staat daarbij centraal.

Helder in communicatie

Helder communiceren, zonder de belangrijke juridische nuances uit het oog te verliezen. Concreet en praktisch juridisch advies in ‘mensentaal’.

WETGEVING, RECHTSPRAAK EN RECHTSLEER ZIJN VERRADERLIJK COMPLEX. LAAT U LEIDEN EN BEGELEIDEN DOOR VAN LEEUWEN LAW FIRM.